Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 2

do wniosku o dofinansowanie

CZĘŚĆ A Wzór zapytania ofertowego

 

 1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

Andrzej Mikołajewicz   działalność gospodarcza

Adres siedziby

34-400 Czorsztyn ul. Drohojowskiej 7

NIP

7351003737

Osoba do kontaktu

Andrzej Mikołajewicz

Nr telefonu

182650366

Adres e-mail

czorsztyn@czorsztyn.com.pl

 1. Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi doradcze w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi sprzedażowych w branży zielarskiej

Specjalistyczne usługi doradcze będą obejmować szczegółowo następujące zagadnienia:

 • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych w zakresie usług zielarskich , mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa
 • Wdrożenie narzędzi sprzedażowych
 • Zwiększenie efektywności sprzedażowej w usługach zielarskich
 • Wypracowanie standardów obsługi klienta, zarzadzanie relacją z klientem.

 

Zamawiający przewiduje realizację min. 70 godzin doradczych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji doradztwa (lub jego części) w siedzibie firmy.

Termin realizacji zamówienia

Od dnia 15 czerwca 2017 roku do maksymalnie 30 stycznia 2018 roku

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać wyłącznie na załączonym do zapytania ofertowego formularzu (Część B)

-osobiście, w siedzibie firmy: 34-400 Czorsztyn ul. Drohojowskiej 7

-drogą pocztową na ww. adres

od dnia 17 lutego 2017 roku do dnia 24 lutego 2017 roku

Liczy się data wpływu oferty.

Termin związania ofertą

96 dni

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i akredytację Ministerstwa Rozwoju - akredytacja ośrodka innowacji.

Dokument potwierdzający posiadanie akredytacji ośrodka innowacji (akredytacja Ministerstwa Rozwoju) lub/i


 

Podmiot posiada siedzibę na terenie RP i jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Dokument potwierdzający wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP.

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem, w tym potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku Zamówienia na podstawie opisu potencjału kadrowego zawartego w formularzu oferty. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w formularzu oferty nazwę zasobu oraz sposób jego wykorzystania w ramach przedmiotu Zamówienia.

 1. Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

 

 

100

Pc=(Cmin/Cc) x pkt max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 

 1. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

 1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
 6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.4.5 BONY NA DORADZTWO Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

…………………………………………….

(data i podpis Zamawiającego)

 


Projekt pn. Modernizacja oraz wyposażenie punktu Informacji Turystycznej w Czorsztynie
współfinansowany jest w ramach Działania osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
Na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu ,,Małego Projektu”
Zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona główna | Informacje | Atrakcje turystyczne | Przyroda | Galeria | Willa Jasna | Kontakt

Copyright © Biuro Obsługi Turystycznej Czorsztyn - czorsztyn.com.pl
Created by DoubleDot